Days Squish Names/

Lumi=Lucas & Sami
Phloe=Phillip & chloe
Broe=Brady & Chloe
Bope=Bo & Hope
Jarlena=John & Marlena

Payla=Steve(Patch) & Kayla
EJami= EJ & Sami
Safe= Sami & Rafe
Ejole= EJ & Nicole
Phelanie= Phillip & Melanie

Be Sociable, Share!